Skip links

Pogoji za fizične osebe

 1. Uvodne določbe
  1. Predmetni splošni pogodbeni pogoji za najem opreme (v nadaljevanju: splošni pogoji) družbe AMPX d.o.o., Vaneča 69a, 9201 Puconci (v nadaljevanju: AMPX), so sestavni del ponudb in pogodb o najemu opreme, sklenjenih med AMPX in najemnikom opreme, ki je fizična oseba in se skladno z določbami Zakona o varstvu potrošnikov (v nadaljevanju: ZVPot) šteje za potrošnika (v nadaljevanju: stranka).
  2. Predmetni splošni pogoji predstavljajo sestavni del vseh pogodb oziroma dogovorov, sklenjenih med AMPX in stranko, in se nanašajo na vsako naročilo stranke, povezano z najemom opreme (ponudba, predračun, naročilo, pogodba, itn.). Z vstopom v pravno poslovno razmerje s AMPX (za vstop v pravno poslovno razmerje se šteje sprejem ponudbe, izdaja in/ali potrditev naročila, sprejem in/ali potrditev predračuna, sklenitev pogodbe – v nadaljevanju: pogodba) in seznanitvijo s temi splošnimi pogoji se šteje, da stranka s temi splošnimi pogoji izrecno soglaša in se z njimi v celoti strinja. Prav tako stranka izrecno priznava, da se za vsa pravna razmerja med njo in AMPX uporabljajo izključno pogodba in predmetni splošni pogoji ali drugi splošni pogoji, v kolikor je stranka z njimi predhodno izrecno in v celoti seznanjena.
  3. Predmetni splošni pogoji so objavljeni na spletni strani ampxagency.com, prav tako se v fizični obliki hranijo na sedežu podjetja AMPX. Stranka je na splošne pogoje opozorjena z besedilom same pogodbe, prav tako stranka skupaj s pogodbo prejme izvod teh splošnih pogojev. S tem se šteje, da je stranka s splošnimi pogoji ustrezno seznanjena.
 2. Splošne določbe
  1. Predmet pogodbe je najem opreme (pohištvo, ozvočenje, osvetlitev, dodatki in dekoracija, vključno z drobnim materialom, namenjeni za opremo družabnih dogodkov, prireditev, koncertov, porok ipd.), ki je določena v ponudbi, predračunu, pogodbi ali na drugačen način, ki predstavlja vstop obeh strank v pravno poslovno razmerje. Stranki se dogovorita, da se oprema, ki je predmet najema, lahko uporablja zgolj na lokaciji in v trajanju, ki sta izrecno navedena v pogodbi. V primeru da bi stranka lokacijo in trajanje najema spremenila, lahko to stori le ob izrecnem in predhodnem pisnem soglasju AMPX.
  2. Stranka je seznanjena, da je AMPX izključni lastnik vse opreme, ki je predmet najema, razen v primeru, da je s pogodbo določeno drugače. AMPX je izključni lastnik tudi vseh pritiklin in delov najete opreme kot tudi vse opremi pripadajoče dokumentacije (kot npr. deklaracije, navodila/priročniki za uporabo in ostala opremi pripadajoča dokumentacija). Stranka v nobenem primeru in nikoli ne more postati lastnik opreme, ki je predmet najema, razen če je to v pogodbi izrecno določeno.
 3. Cene in plačilni pogoji
  1. Stranka in AMPX se dogovorita za ceno najema skladno s cenikom AMPX oziroma po posebnem dogovoru, ki je naveden v pogodbi. Cena najema ne vključuje tudi cene prevoza, montaže, demontaže in čiščenja opreme. Vse navedeno so posebej plačljive storitve, ki so posebej opredeljene tudi s pogodbo. Cene za najem so v EUR in vsebujejo DDV.
  2. AMPX na povpraševanje oziroma pobudo stranke izda ponudbo/predračun za opravo želene storitve in/ali dobavo želenega blaga. Ponudba je veljavna do dneva valute, ki je naveden na ponudbi/predračunu. V primeru da stranka ponudbe/predračuna ne potrdi do dneva valute (oziroma med stranko in AMPX na podlagi te ponudbe/predračuna do dneva valute ni sklenjena pogodba), predmetna ponudba/predračun ne velja več in za AMPX ni več zavezujoča.
  3. Odstop od pogodbe s strani stranke iz razlogov, ki niso našteti kot dopustni za odstop od pogodbe v teh splošnih pogojih, je mogoč najkasneje 14 dni pred predvideno dobavo blaga oziroma opravo storitve (oz. pred predvidenim dogodkom, za katerega se najema oprema). V takšnem primeru se po prejemu strankine pisne izjave o odstopu od pogodbe stranki vrne celotni vplačani avans. Stranka je izrecno seznanjena s tem, da kasnejši odstop od pogodbe ni več mogoč oziroma je AMPX v takšnem primeru upravičena zadržati 50 % vplačanega avansa (če stranka od pogodbe odstopi 7 do 13 dni pred predvidenim dogodkom) oziroma celotni vplačani avans (v primeru da stranka od pogodbe neupravičeno odstopi 7 ali manj dni pred predvidenim dogodkom). Navedeno zadržanje sredstev predstavlja odškodnino za škodo, ki zaradi neupravičenega odstopa od pogodbe nastane AMPX, s čimer se stranka izrecno strinja.
  4. Stranka, ki prvič sklepa pogodbo za najem opreme s AMPX, je dolžna celotni ali v primeru posebnega dogovora delni znesek najema z nakazilom AMPX plačati najkasneje 48 ur pred predvidenim oziroma dogovorjenim prevzemom opreme.
  5. V primeru da stranka plačila ne poravna v navedenem roku, pri čemer se šteje, da je rok plačila bistvena sestavina pogodbe, se pogodba šteje za razvezano po zakonu in sta obe stranki prosti svojih obveznosti. AMPX v primeru razveze pogodbe zaradi neplačila stranke ne odgovarja za nikakršno škodo, ki bi stranki nastala zaradi razveze pogodbe.
  6. V primeru da stranka po sklenitvi pogodbe (npr. a ne izključno na dan samega dogodka) naroči dobavo dodatnega blaga oziroma opravo dodatnih storitev, se to dodatno blago in/ali storitev označi oziroma popiše na primopredajnem zapisniku ter označi, da gre za dodatno naročilo. Stranka je dolžna dodatna naročila plačati najkasneje v roku 7 dni po zaključku storitve oziroma sodelovanja med stranko in AMPX.
  7. Stranke, ki so stalni oziroma redni (večkratni) naročniki oziroma najemniki opreme AMPX in s plačili ne prihajajo v zamudo, so dolžne najem po vsaki posamezni pogodbi plačati z nakazilom avansa v višini 30 % celotnega zneska najkasneje 48 ur pred predvideno dobavo oziroma dogovorjenim prevzemom opreme, preostanek pa najkasneje v roku 7 dni po opravljeni storitvi, pri čemer se ta rok začne šteti naslednji dan od dneva prevzema opreme s strani AMPX, razen če ni s pogodbo drugače dogovorjeno. V primeru drugačnega dogovora med stranko in AMPX veljajo določila tega dogovora. V primeru zamude s plačilom preostalega zneska je stranka dolžna poravnati tudi zakonske zamudne obresti.
  8. V primeru da stranka zamuja s plačilom prejšnjega najema, je v primeru sklenitve pogodbe za nov najem dolžna najem plačati po pravilih, ki veljajo za stranke, ki s AMPX prvič sklepajo pogodbo (glej člen 3.4.). O taki zahtevi je stranka obveščena s samo ponudbo.
  9. Zgornja določba velja tudi za stranke, ki so že enkrat ali večkrat zamujale z vračilom opreme ali vrnile opremo v slabem stanju, tj. umazano, poškodovano, uničeno ali celo manjkajočo opremo.
  10. AMPX je strankam, ki zamujajo s plačilom, upravičena zaračunati zakonske zamudne obresti.
 4. Pravice in dolžnosti pogodbenih strank
  1. Stranka je dolžna uporabljati najeto opremo skrbno kot dober gospodar in skladno z navodili za uporabo ter vsakokratnimi navodili AMPX. V kolikor stranka ni seznanjena s pravilnim ravnanjem z najeto opremo, mora zaprositi AMPX za pomoč glede ravnanja z opremo, pri čemer se v takem primeru obrne na kontaktno osebo, s katero je komunicirala v času sklepanja pogodbe.
  2. Stranka je odgovorna za vso opremo, ne glede na to, da jo na dogodku, kjer se oprema uporablja, uporabljajo tudi druge osebe, in ne glede na to, da bi morebitno škodo na opremi ali posameznem kosu opreme ali pa izginotje opreme ali posameznega kosa opreme povzročila tretja oseba (ali višja sila). Stranka nosi nevarnost vse do trenutka vračila celotne opreme, ki je bila predmet najema. Za trenutek vračila opreme AMPX se šteje trenutek podpisa primopredajnega zapisnika ob prevzemu opreme.
  3. Običajen prevzem opreme, ki je predmet najema, se opravi tako, da AMPX opremo dostavi na dogovorjeno lokacijo in na dogovorjen termin s svojimi vozili in zaposlenimi oziroma zunanjimi izvajalci. V primeru da stranka želi opremo prevzeti sama v skladišču AMPX, se ji to po izrecnem predhodnem dogovoru omogoči, vendar stranka v tem primeru nima pravice zahtevati znižanega plačila za najem. Stranka je v tem primeru dolžna opremo vrniti ob s pogodbo dogovorjenem času. V primeru da stranka zamuja z vračilom opreme, je dolžna to pred nastankom zamude sporočiti AMPX. V primeru zamude se stranki lahko zaračunajo stroški dodatnega dneva najema celotne opreme za vsak dan zamude, in sicer po ceni, ki je veljala za najem opreme. Prav tako se stroški dodatnega najema lahko zaračunajo v primeru, da stranka ne omogoči ali na kakršen koli način prepreči prevzem opreme s strani AMPX.
  4. Stranka je dolžna opremo pred prevzemom pregledati in v primeru opažanja napak, poškodb ali drugih nepravilnosti na opremi, to takoj sporočiti zaposlenemu AMPX, ki nepravilnost zabeleži oziroma v primeru, da je to potrebno, izdelek zamenja z drugim istovrstnim. V primeru da AMPX nima na zalogi enakega ali istovrstnega izdelka, ki bi nadomestil neustrezni izdelek, se stranki povrne cena najema tega izdelka. V tem primeru AMPX ne odgovarja za nikakršno škodo, ki bi stranki nastala zaradi manjka izdelka.
  5. Stranka je dolžna vso opremo vrniti v enakem stanju in količini, kot je bila ob prevzemu. V primeru umazanije je stranka dolžna čiščenje opreme zagotoviti sama oziroma na lastne stroške, sicer ji strošek čiščenja zaračuna AMPX. Ob vrnitvi opreme je stranka dolžna opozoriti AMPX na morebitne poškodbe, napake, nečistoče ali druge nepravilnosti na opremi. V primeru da tega ne stori, je stranka dolžna plačati vse stroške popravila, čiščenja ali nadomestila opreme. Plačilo stroškov ne izključuje plačila odškodnine za vso škodo, ki bi AMPX nastala zaradi nepravilnosti na opremi, ki je bila predmet najema. AMPX je upravičena zaračunati stroške popravila opreme oziroma, kadar posameznega dela ni mogoče popraviti, je upravičena stranki zaračunati razliko v manjvrednosti izdelka ali pa ceno novega izdelka, v primeru kadar izdelek zaradi napake ali poškodbe ni več uporaben.
  6. V primeru da stranka izgubi ali iz katerega koli drugega razloga ne vrne opreme ali posameznega dela opreme, je dolžna poravnati ceno izdelka po prodajni oziroma nabavni ceni ter vso morebitno škodo, ki bi AMPX zaradi nevračila nastala.
  7. Stranka je dolžna AMPX obveščati o kakršnih koli težavah ali napakah, ki nastanejo na opremi, ki je predmet najema. V nasprotnem primeru odškodninsko odgovarja AMPX oziroma na način, naveden v zgornjem členu teh pogojev.
  8. Stranka nima pravice dajati opreme v podnajem.
  9. AMPX je dolžna stranki zagotoviti najem opreme skladno s pogodbo. AMPX je dolžna zagotoviti brezhibnost in tehnično ter oblikovno ustreznost opreme, skladno z namenom uporabe opreme ali posameznega kosa opreme.
  10. AMPX je dolžna stranko seznaniti z ravnanjem z najeto opremo in jo poučiti o pravilnem ravnanju. Stranka sama je dolžna obvestiti AMPX o svojem znanju/predznanju in morebitnih omejitvah glede ravnanja z najeto opremo ter zahtevati poučitev o pravilnem ravnanju. AMPX v nobenem primeru ne odgovarja, v kolikor stranki ni bilo znano ravnanje z najeto opremo ali njenim posameznim delom. AMPX ni dolžna preverjati in ugotavljati znanja stranke, ampak je slednja tista, ki odgovarja za svoje znanje. AMPX je dolžna stranki pomagati pri vseh vprašanjih v zvezi s pravilno uporabo opreme.
  11. AMPX lahko kadar koli postavi dodatne pogoje glede uporabe najete opreme, stranka pa ima možnost v 8 dneh od prejema dodatnih pogojev odstopiti od pogodbe brez kakršne koli škode zanjo. V primeru odstopa od pogodbe s strani stranke je stranka dolžna nemudoma omogočiti prevzem opreme s strani AMPX oziroma vrniti opremo sama, v kolikor je bilo tako prvotno dogovorjeno. AMPX je stranki v takem primeru dolžna povrniti ceno najema za preostali čas, v kolikor stranka opreme ni izkoristila. Drugih stroškov ali odškodnine AMPX stranki ni dolžna poravnati.
  12. V primeru da stranka po opravljeni storitvi želi odvoz celotne opreme, tudi tiste, ki ni v lasti AMPX, in se AMPX s tem strinja, se šteje, da je glede te opreme med stranko in AMPX sklenjena shranjevalna pogodba, po kateri se stranka izrecno strinja, da je dolžna AMPX povrniti vse stroške hrambe ter dodatne stroške, ki bi nastali pri delu in prevozu te opreme na želeno lokacijo; AMPX pa je dolžna opremo primerno hraniti v svojem skladišču do največ 7 dni. Če stranka v roku in tudi po dodatnem pozivu ne prevzame opreme v skladišču oziroma ne sporoči, na katero lokacijo naj AMPX opremo dostavi, ima AMPX pravico opremo prodati in s tako pridobljeno kupnino poplačati stroške hrambe ter dodatno nastale stroške.
 5. Trajanje pogodbe
  1. Pogodba je sklenjena za določen čas, ki je dogovorjen v pogodbi. Pogodba se lahko podaljša izključno pisno, s sklenitvijo aneksa, potrdilom nove ponudbe ipd. Pogodba se v nobenem primeru ne podaljša avtomatično. V primeru nevračila opreme ob dogovorjenem času pride stranka v zamudo. V primeru da želi stranka dodaten najem opreme oziroma najem za dodaten čas, se sklene nova pogodba ali aneks.
  2. Ob prenehanju ali razvezi pogodbe, ne glede na razlog, takoj prenehajo veljati pravice stranke do uporabe najete opreme. Stranka mora nemudoma omogočiti prevzem opreme oziroma jo vrniti sama, v primeru da je bilo tako že predhodno dogovorjeno.
 6. Odškodninska odgovornost
  1. V primeru izgube, odtujitve, okvare, uničenja, hujšega poškodovanja predmeta najema ali kakšnega koli nedovoljenega posega v najeto opremo je stranka dolžna povrniti AMPX celotno vrednost opreme, ki je predmet najema, in sicer po nabavni oziroma prodajni ceni te opreme. Stranka je prav tako dolžna plačati celotno vrednost opreme, če najeta oprema iz kakršnega koli razloga postane nerabna ali ni več mogoča njena uporaba kot celota, četudi je okvarjen zgolj del najete opreme. Stranka ne odgovarja za okvaro najete opreme, do katere je prišlo ob njeni redni uporabi. Ugotavljanje okvar ali poškodb, skladno s tem členom, ima izključno pristojnost opravljati AMPX ob prisotnosti stranke (ob prevzemu stvari). Vendar pa stranka odgovarja tudi za škodo – skrite napake, ki bi se na opremi pokazale po vrnitvi opreme, skladno z določili Obligacijskega zakonika.
  2. V nobenem primeru AMPX ne odgovarja za škodo zaradi razlogov na strani stranke, zaradi nepravilne uporabe najete opreme, naključnih poškodb ipd.
 7. Končne določbe
  1. Ti splošni pogoji veljajo od 01. 09. 2023 dalje, do preklica ali spremembe.
  2. Vsaka sprememba splošnih pogojev je veljavna le, če je objavljena na spletni strani ampxagency.com in stranki dostopna na enak način kot ti splošni pogoji. Za stranko v vsakem primeru veljajo splošni pogoji, s katerimi je bila seznanjena v trenutku sklenitve pogodbe.
  3. V primeru spremembe splošnih pogojev tekom trajanja pogodbenega razmerja med AMPX in stranko, spremembe oziroma novi splošni pogoji veljajo le v primeru, da stranka izrecno in pisno potrdi, da z njimi soglaša.
  4. V primeru neveljavnosti ali ničnosti posameznega določila ali določil splošnih pogojev se šteje, da preostali splošni pogoji ostanejo v veljavi, nično določilo ali določila pa nadomestijo predpisi o obligacijskih razmerjih in varstvu potrošnikov.
  5. AMPX in stranka se zavežeta vse morebitne spore, nastale na podlagi teh splošnih pogojev oziroma samega poslovnega razmerja med stranko in AMPX, reševati sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče, za vse spore, nastale iz razmerja med AMPX in stranko, velja izključna uporaba prava Republike Slovenije.

V Mariboru, dne 01. 09. 2023,
AMPX d.o.o.

Na naši stran uporabljamo piškotke za pravilno delovanje strani in beleženje obiskanosti strani. S strinjanjem nam dovolite uporabo piškotkov.

Privacy Settings saved!
Nastavitve zasebnosti

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

In order to use this website we use the following technically required cookies
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
 • __cfduid

Decline all Services
Accept all Services